JIG

Attach Tape JIG

JIG Dán Tape PIN mặt lưng điện thoại

Open/Short JIG

JIG kiểm tra thông mạch dây cáp

Function Test Machine

JIG kiểm tra thông mạch sản phẩm

Function Test PCB

Đồ gá hỗ trợ kiểm tra bản mạch

Press JIG

JIG ép băng dính lên sản phẩm

SLIDE GO/NO JIG

Đồ gá hỗ trợ kiểm tra kích thước sản phẩm