AUTOMATION

AOi Marking Machine

Máy đánh dấu sản phẩm OK / NG 

Liên kết với máy AOi

Dự án đã triển khai. nhà máy SYNOPEX VIETNAM

Số lượng: 25 Máy

Liên Hệ: 09.6636.8880

Email: tuenguyen@eqvina.com

Marking Date Machine

Máy đánh dấu ngày tháng lên sản phẩm

Liên kết với máy Aoi - Gắn thêm đầu phun mực

Dự án đã triển khai: Nhà Máy SYNOPEX VIETNAM - 4 Máy